محیط زیست ما، همه جاهایی است که بوسیله فضا و هوا با خانه ما ارتباط دارد. بنابراین چنانکه کوشش می کنیم خانه را از آلودگی ها پاک نگه داریم باید بکوشیم محیط پیرامونی آن را نیز از آلودگی ها پاک نگهداریم تا زمین جایی باشد که خود و دیگران بتوانیم در آن زندگی کنیم.


برای ساخت یک پوسته کارتریج بیش از 2 لیتر نفت مصرف می شود.در کشورهای صنعتی ودرسالهای اخیر درکشورهای درحال توسعه درادارات سازمانها و حتی اکثر خانه ها یک یا چند چاپگر وجود دارد، ضایعات گوناگون ومتعددی ازکارتریج ها وجود دارد.ازطرفی می دانیم بیش از 1000 سال طول می کشد تا یک کارتریج درمحل دفن زباله ها تجزیه شود. درحال حاضر درآمریکا تقریبا 5% کارتریج های پرینتر خالی شده بازیافت می شود ، دراروپا وضع بهتر است وحدود 2 برابرتخمین زده می شوداین عدد درایران هم درهمین حدود حدس زده می شود ، بهرحال این ارقام نشان می دهد اکثرقسمتها وقطعات کارتریج ها دورانداخته می شود.سوال این است که آیا بازیافت قطعات کارتریج پرینترها می تواندبه حفظ سیاره ما کمک کند. درحالی که منابع تجدید ناپذیر جهان مانند نفت وگاز و… همچنان درحال مصرف شدن است . بسیاری اززباله های الکترونیکی وازجمله کارتریج ها که یک منبع عمده آلودگی است  را می توان بازیافت کرد و مورد استفاده مجدد قرارداد. یکی ازبهترین نمونه های بازیافت استفاده مجدد از کارتریج هایی است که تونر آنها تمام شده . درگذشته به این موضوع توجه نمی شد، اماخوشبختانه درحال حاضرمصرف کنندگان آگاه ودولتها این موضوع رابطورجدی تعقیب می کنند که کارتریج پس ازمصرف تونر آن باید دوباره شارژ شده و مورد استفاده قرارگیرد ، تا ازتولید کارتریج بیشترجلوگیری شود، زیبایی کار دراین  است که ما هم به سهم خود درحفظ اکوسیستم کوشا باشیم. کارتریج تونر هم تقریبا مثل تمام محصولات پتروشیمی می تواند بازیافت شود.انواع تونر به اندازه کافی دربازار وجود دارد ومی توان با شارژ کارتریج از دورانداختن آن وخرید کارتریج نوجلوگیری کرد.این تنها راه برای کمک به حفظ محیطی است که ما ونسلهای آینده می خواهیم درآن زندگی کنیم .

 

هشدارهای مهم وبهداشتی:


برای انجام هرکاری ملاحظاتی را باید درنظرداشت. بنابراین قبل از انجام آن  کار لازم است بدانیم با چه چیزی سروکار داریم و چگونه باید درمقابل آن از خود محافظت کنیم . در اینجا سروکار ما با تونراست . تونرپودری است بسیارریزکه بیشترین ماده تشکیل دهنده آن پلاستیک است . میدانیم پلاستیک دربدن خیلی به کندی تجزیه می شود، ازاین لحاظ فقط میتوانیم امیدوارباشیم که این ذرات ریز از بدن دفع شود . البته اگر مقدار آن کم باشد این کارانجام می شود، ولی درکسانی که بطوردائمی با تونر سروکار دارند وآن را استنشاق می کنند این کاربا سختی انجام می شود ونهایتا بدن ازدفع مقادیرزیادآن عاجز است. بنابراین عمل به توصیه های زیرضروری خواهد بود.

دراینجا به دوتوصیه بسنده می کنیم ؛ اول در مورد  آسترتونر  که درایران تولید میشود . دوم درموردتونرهای خارجی موجود دربازار. امیدواریم سهم کوچکی در حفظ سلامت شما داشته باشیم.

درمورد تونر(toner) نکته قابل توجه این است که پودری است بسیارریزبامیانگین اندازه ذرات 10میکرون(10هزارم میلیمتر)این پودربااین ابعاد،به راحتی وبا اندک تکان یا وزش باد می تواند به هوا بلند شده و مدت ها معلق بماند، آنچه واضح است اینکه اگرشخصی ناچار باشد، مدتها درچنین محیطی کار وتنفس کند، درهر بارشارژکارتریج ، مقداری ازاین مواد ناخواسته به ششهایش کشیده شده واگر چه درکوتاه مدت مشکلی نخواهد داشت در درازمدت می تواند موجب بروز مشکلات تنفسی بشود.(قابل توجه این که هرنوع گرد یاغبار ،ازجمله خاک یا آرد وهرچیزدیگری مشابه اینها اگرمدتی تنفس شودمشکل تنفسی ایجادخواهد کرد.) بنابراین بایددانست اگرتعداد دفعات کم باشد بدن ،خود می تواند آن را دفع کند. ولی برای کسانی که روزانه و به دفعات متعدد به تعمیر یاشارژ کارتریج مشغول هستند هشدارهای بالا صادق است  وتوصیه جدی ما برای این گونه افراد رعایت نکات زیراست .

1- تونریک ماده شیمیایی است ومی توان آنرا بامواد ی غیراستاندارد وغیرمعمول هم تولید کرد.بنابراین ازبکاربردن تونرهای بی شناسنامه وفاقد آدرس که تولیدکننده آن معلوم نیست جداً خودداری کنید و مطمئن شوید، اگراینگونه تونرها بدرستی و بامواد اولیه مناسب تولیدشده . ازراه صحیح ومجاری قانونی وارد کشورشده باشد، بایدآدرس ومشخصات تولیدکننده یا واردکننده برروی ظرف آن قید شده باشد.بنابراین  سلامت خود را بخطرنیاندازید .

2 – برای شارژ کارتریج ، ازظرف های قیف دار وترجیحا یک بارمصرف، استفاده کنید .

3 – درهنگام شارژ کارتریج درصورتی که به ماسک های مخصوص دسترسی ندارید، از ماسک های پارچه ای ریزبافت وضخیم برروی بینی استفاده کنید.

4-درصورت امکان و برای شارژهای مکرر وهمیشگی از کابین مخصوص شارژ کارتریج استفاده کنید . این دستگاه وسیله ای است شامل یک میز که درسمت کاربر وروی میز دارای دیوار شیشه ای و شکافداراست ، کاربرمی تواند ازآن شکاف دست های خود را برای باز و بست وتخلیه  و شارژ کارتریج به داخل آن ببرد. سه طرف دیگر و بالای آن نیز مسدود شده است وهوای داخل آن بوسیله مکنده ای مانند جاروبرقی از روبروی کاربر مکیده وپس ازعبورازفیلتر، تونروموادزاید مکیده شده ، ازهوا جدا می شود. ما توصیه می کنیم کسانی که شغل شان ایجاب می کند ودرتماس دائم با تونرهستند، ازاین کابین استفاده کنند.

در مورد تونرهای چینی ورایج دربازارایران علاوه بروجودمشکلات بالا ، مشکلات دیگری هم وجود دارد که مادراینجا فقط  به آن قسمتی ازمشکلات که سلامت کاربر را تهدید میکند، می پردازیم . شمابه عنوان شارژ کننده کارتریج گاهی دیده اید، تونربه قسمتهایی ازکارتریج ازجمله روی تیغه های پاک کننده چسبیده ومحکم شده است .آیا ازخودپرسیده اید که چرا درحالی که درآنجاحرارتی وجود نداردچنین شده؟ جواب این است که مونومرهای موجود درموادپلاستیکی این تونرها که شبیه حلالهای شیمیایی هستند  و موادی بی بو وخطرناکند ؛ دراین تونرها وجود داشته وتبخیرآن موجب چسبیدن ذرات تونربه یکدیگروقطعات ، شده است تبخیراین حلالها و وجود آن در محیط  کار وتماس با پوست درهرنقطه ای ازبدن باعث جذب آن شده ودرابتداباعث خارش پوست وبمرورزمان وتکرار در درازمدت باعث تخریب سلولی وحتی ایجاد جهش ومتاسیون (ایجادسرطان) در سلول هایی می شود که درمعرض مونومرها قرارگرفته اند. ازمشکلات دیگری که ممکن است وجود داشته باشد ،  گفته می شود برخی از تولید کنندگان برای افزودن وزن وحجم تونر وکسب سودبیشتر درهنگام تولید به آن آزبست اضافه می کنند ، که اینکارهم  برای سلامت کاربران بسیار خطرناک است .

بنابراین توصیه مااین است :

1 – حتی الامکان از تونرهای شناسنامه دار و شناخته شده  استفاده کنید.

2- در محیط کار اعم از شارژ کارتریج یا کار پرینتر، فتوکپی یا هر وسیله مشابه، ازمکنده هایی که بتواند هوا را عوض کند، استفاده کنید.