محصولات ماازطرف معاونت علمی ریاست جمهوری،دانش بنیان شناخته شده است،( نام شرکت «سامانه پوی شرق»رادرلیست شرکتهای دانش بنیان جستجو کنید). بنابراین برای خریدهریک ازمحصولات ما

 می توانید از امتیازلیزینگ محصولات ما ودریافت تسهیلات بدون محدودیت با  کارمزد9% تا 80٪ ازکل خرید خودرا ازصندوق نوآوری وشکوفایی بدون مراجعه به بانک وبا ساده ترین روش استفاده کنید. 

ما تنهادارنده دانش فنی تولیدتونرو سازنده ماشینهای خط تولید آن در ایران هستیم با ما تماس بگیرید ازصفرتاصدهمراهتان هستیم.

فرصتی استثنایی برای سرمایه گذاری درتولید تونر در ایران